เข้าสู่เว็บไซต์ | ENTER SITE

ดาวน์โหลดใบสมัคร      | ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง   

เงื่อนไขการประกวด

  
 1. ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมประกวดต้องเป็นนิสิต นักศึกษา หรือบุคคลทั่วไป อายุไม่เกิน 35 ปี มีสัญชาติไทย
 2. ผู้เข้าประกวดสามารถส่งผลงานเป็นรายบุคคล หรือเป็นทีม (ไม่เกิน 3 คน / ทีม) มีสิทธิ์ส่งผลงานไม่จำกัด แต่คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์พิจารณาการรับเงินรางวัลสูงสุดเพียง 1 รางวัลเท่านั้น
 3. การออกแบบ Mascot ให้ใช้โปรแกรมในการออกแบบเท่านั้น เช่น Photoshop, Illustrator หรือ 3D เป็นต้น ส่งผลงานโดยใช้ file งานนามสกุลใดนามสกุลหนึ่ง ดังนี้ jpg, psd, ai, pdf, .max, 3DS, SKP, DWG (ความละเอียดต้องไม่น้อยกว่า 300 dpi)
 4. การออกแบบผลงานมาสคอต 1 ชิ้นงาน จะต้องมีมิติให้เห็นไม่น้อยกว่า 3 ด้าน คือ ด้านหน้า ด้านข้าง และด้านหลัง
 5. ออกแบบมาสคอต (Mascot) และยกตัวอย่างวางตัวมาสคอตลงบนของพรีเมี่ยมที่สามารถใช้งานได้จริง เพื่อประกอบการพิจารณา
 6. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องออกแบบด้วยตนเอง ไม่มีการลอกเลียนแบบจากที่อื่น หรือดัดแปลงจากตัวละคร ตัวการ์ตูนที่มีลิขสิทธิ์อยู่แล้ว และต้องไม่เคยได้รับรางวัลจากการประกวดใดๆมาก่อน หากมีการตรวจพบภายหลัง หรือมีผู้ทักท้วง ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นเอง ทางบริษัทฯ ไม่รับผิดชอบใดๆ ขอตัดสิทธิ์การประกวดและการได้รับรางวัล
 7. ผลงานที่ผ่านการคัดเลือก 10 ผลงานสุดท้าย ผู้เข้าประกวดจะต้องผลิตผลงานจริงในอัตราส่วน 1:10 และนำเสนอผลงานรอบสุดท้าย พร้อมฟังคำตัดสินในวันพุธที่ 7 กันยายน 2559
 8.     (สำหรับผลงาน 10 ชิ้นสุดท้าย จะได้รับค่าจัดทำโมเดล ผลงานละ 2,000 บาท)
 9. สามารถดาวน์โหลดไฟล์โลโก้ของบริษัทฯ และเงื่อนไขการใช้ ได้ที่ www.sosuco2008.co.th
 10. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่พิจารณาผลงาน หากเอกสารหรือผลงานไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนด
 11. พนักงานและครอบครัว บริษัท โสสุโก้ แอนด์ กรุ๊ป (2008) จำกัด บริษัท โสสุโก้ เซรามิค จำกัด บริษัท เดอะ สยาม เซรามิค กรุ๊ป อินดัสทรี่ส์ จำกัด และบริษัทในเครือ ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมส่งผลงานในการประกวด
 12. ผลงานที่ได้รับรางวัลทุกชนิดให้ถือเป็นลิขสิทธิ์ของบริษัท โสสุโก้ แอนด์ กรุ๊ป (2008) จำกัด
 13. บริษัทฯ สามารถใช้ลิขสิทธิ์ในการปรับผลงานได้ตามเหมาะสม เพื่อประโยชน์ในการใช้งานจริงตามที่เห็นสมควรต่อไป
 14. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

วิธีการและเงื่อนไขในการส่งผลงาน

 1. ส่งผลงานในรูปแบบกระดาษขนาด A3 และติดตั้งบนฟิวเจอร์บอร์ด
 2.     (รูปแบบการส่งผลงานต้องเป็นไปตามฟอร์มที่บริษัทฯ กำหนดไว้)
 3. ส่งแบบฟอร์มใบสมัคร (ดาวน์โหลดได้ที่ www.sosuco2008.co.th) พร้อมกรอกข้อมูลและอธิบายแนวความคิด (Concept) ของผลงานให้ครบถ้วนและชัดเจน โดยวิธีการพิมพ์เท่านั้น เพื่อให้คณะกรรมการเข้าใจได้มากที่สุด พร้อมพริ้นต์และแนบมาพร้อมกับผลงาน
 4. บันทึกไฟล์งานต้นฉบับและแบบฟอร์มใบสมัครลงบน CD หรือ DVD จำนวน 1 แผ่น ต่อ 1 ผลงาน
 5. ส่งผลงานด้วยตนเอง หรือส่งไปรษณีย์ มาที่ แผนกสื่อสารการตลาด บริษัท โสสุโก้ แอนด์ กรุ๊ป (2008) จำกัด
  444 อาคารโอลิมเปียไทยทาวเวอร์ ชั้น 5 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
 6. กำหนดส่งผลงานได้ถึงวันอังคารที่ 5 กรกฎาคม 2559 (ในกรณีส่งผลงานทางไปรษณีย์จะถือวันที่ประทับตราบนไปรษณีย์เป็นหลัก)

กรอบแนวคิดในการออกแบบ

รางวัล

รางวัล รวมมูลค่า 250,000 บาท
แบ่งเป็น 10 รางวัล ดังนี้
** หมายเหตุ ผู้ที่ได้รับรางวัลจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 5%

กำหนดการ

แนะนำคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

โครงการ SOSUCO MASCOT DESIGN CONTEST

คุณปารเมศร์ รัชไชยบุญ

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง

 • ประธานกิตติมศักดิ์สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย
 • กรรมการบริหารสมาพันธ์สมาคมผู้ประกอบกิจการวิทยุและโทรทัศน์แห่งชาติ
 • กรรมการบริหารกองส่งเสริมการถ่ายทำภาพยนตร์ในประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
 • ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เทิร์น อะราวด์ โฟกัส จากัด
 • ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เนื้อนาบุญ จากัด

ผลงานหลักสมัยที่ได้รับเลือกเป็นนายกสมาคมโฆษณาธุรกิจแห่งประเทศไทย 2 สมัยต่อเนื่อง ดังนี้

 • เป็นแกนนำผลักดันให้มีการแก้ไขกฎเกณฑ์การโฆษณาของสานักงานอาหารและยา (อย.) กระทรวงสาธารณสุข
 • สร้างความสัมพันธ์ต่อเนื่องกับภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการโฆษณา เช่น อย. สานักงานคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) กรมประชาสัมพันธ์ เป็นต้น เพื่อเป็นการสร้างมาตรฐานและการยอมรับสภาวิชาชีพโฆษณา (AdvertisingCouncil) โดยใช้กฎการปกครองดูแลตัวเอง (Self-Regulation) เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมโฆษณาและสร้างบุคลากรในอนาคต
 • จัดให้มีการประชุมระดับบริหาร (Agency Head Meeting) ทุกไตรมาสเพื่อสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกันของคนในอุตสาหกรรมโฆษณา
 • เป็นตัวแทนของประเทศไทยในการประชุมสัมมนาระดับโลกและทวีปเอเซีย
 • เป็นผู้ก่อตั้งการจัดสัมนาเชิงวิชาการ และการประกวดโฆษณายอดเยี่ยม (Adman Awards & Symposium) โดยมุ่งหวังที่จะพัฒนา ยกย่องและให้กาลังใจบุคคลในธุรกิจโฆษณา
 • ประกาศการเก็บเงินค่านาเสนอผลงาน (Pitching Fee) เพื่อสร้างความยุติธรรมและป้องกันการถูกเอาเปรียบจากลูกค้า

คุณชลิต นาคพะวัน

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง

 • ผู้อำนวยการ Chalit Art Project & Gallery
 • อาจารย์พิเศษ ภาควิชา ออกแบบเครื่องแต่งกาย คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • บรรณาธิการหนังสือ Color Kids
 • ศิลปินอิสระ
 • ครูสอนศิลปะ
 • นักวาดภาพประกอบ
 • นักเขียน

ผลงานและรางวัลที่ได้รับ

 • นิทรรศการ “Coolsy Colours” ที่ The British Council Gallery กรุงเทพฯ
 • นิทรรศการ “Tasting Asia” New Vision Arts Festival,Hong kong
 • “World Cup Wall Painting” ณ สถานทูตเยอรมนี กรุงเทพฯ
 • “Motley” และ “Beautiful Life” ณ Rinks Gallery ตะกั่วป่า จังหวัดพังงา
 • "From the darkness comes light " ที่ Chalit Art Project & Gallery
 • 4 ทศวรรษ 4ศิลปิน ที่หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ ประสานมิตร
 • โครงการ "To Be Number 1 Campaign" เวิร์ดเทรดเซ็นเตอร์
 • “Illustration Show” ที่ The Promenade โรงแรมฮิลตัน กรุงเทพฯ และที่ Peninsula Plaza กรุงเทพฯ
 • โครงการ "Bangkok Art Project 1998"
 • “Figulative Colours” หอศิลป์ คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ผศ.ดร.อัศวิน เนตรโพธิ์แก้ว

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง

ผู้อำนวยการหลักสูตรปริญญาเอก คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

ประสบการณ์การทำงาน

 • คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเนชั่น
 • คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ มหำวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 • หัวหน้าฝ่ายวิจัยข่าว สถานีโทรทัศน์ฟูจิทีวี (ญี่ปุ่น)
 • ผู้ช่วยวิจัย หนังสือพิมพ์ซิดนีย์มอร์นิ่งเฮรัลด์ (ออสเตรเลีย)
 • ผู้ช่วยวิจัย นิตยสารเทมโป้ (อินโดนีเซีย)
 • ผู้ควบคุมงานบริการข่าวสาร บริษัท ไทยออยล์ จำกัด
 • หนังสือและวารสารทางวิชาการ :การสื่อสารกับจิตสำนึกสาธารณะ, มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (2552)
 • ทีวีอัลจาซีรา, สำนักพิมพ์ นาครมีเดีย (2550)
 • รู้เท่าสังคมสื่อ รู้ทันสงครามการตลาด, สำนักพิมพ์แบรนด์เอจ (2549)
 • สงครามเงา,สำนักพิมพ์ นาครมีเดีย (2548)
 • อัลกออิดะห์ ญิฮาด เจไอและขบวนการก่อการร้ายภาคใต้, สำนักพิมพ์โอเพ่นบุ๊คส์ (2547)
 • ถอดรหัสเบอร์ซาตูปัตตานี, สำนักพิมพ์ นาครมีเดีย (2547)
 • “Orientalism and Thai Mediascapes,” In Chitty, N.(Ed.) Faces of Globalisation. Varnasi: Ganga KaveriPublishers (2003).
 • “GlocalCulture in the Thai Media,” In Kennedy, P. and Danks, C.J. (Eds.). Globalization and National Identities. UK: Palgrave (2001).
 • “Globalization for All,” In the Bangkok Post newspaper (4 April 2002).
 • การสื่อสารผ่านสื่อใหม่ในยุคสังคมสารสนเทศ, นิตยสารอิศราปริทัศน์ (2555)
 • การสื่อสารเพื่อความเท่าเทียมทางสุขภาพ, สสส. (2554)
 • อนาคตสื่อไทย ความท้าทายภายใต้รัฐ, สถาบันอิศรา (2554)
 • แผนปฏิบัติงานเพื่อการปฏิรูปสื่อ, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2553)
 • การสื่อสารกับจิตสำนึกสาธารณะ, มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (2550)

คุณดนัย จันทร์เจ้าฉาย

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง

 • ประธานที่ปรึกษา บริษัท ดีซี คอนซัลแทนส์ แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง คอมมูนิเคชั่นส์ จำกัด
 • ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสำนักพิมพ์ดีเอ็มจี
 • ประธานกรรมการ มูลนิธิธรรมดี
 • รองประธาน มูลนิธิกัลยาณการุณย์
 • คณะกรรมการบริหารองค์กร World Kindness Movement

ผลงานการเขียนและเรียบเรียงหนังสือ

 • หนังสือชุดบาป บุญ คุณ โทษ โดยเป็นผู้แต่งหนังสือเรื่อง คุณ พ.ศ.2556
 • สร้างเสน่ห์จับใจคน พ.ศ.2556
 • คำสอนสุดท้าย พ.ศ.2556
 • ธรรมดีที่พ่อทำ พ.ศ.2554
 • สุดยอดเดอะซีเคร็ต (The Meta Secret) พ.ศ.2554
 • หัวใจสีขาว พ.ศ.2553 (ได้รับการแปลเป็นภาษาอังกฤษและภาษาอินโดนีเซีย พ.ศ.2556)
 • กลยุทธ์น่านน้ำสีขาว (White Ocean Strategy) พ.ศ.2552 ได้รับการแปลเป็นภาษาอังกฤษ พ.ศ.2555 และภาษาอินโดนีเซีย พ.ศ.2556 และภาษาอื่นๆอีก 4 ภาษา
 • เป็นผู้ที่น้อมนำคำสอนทางพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ในการบริหารองค์กร
 • เป็นวิทยากรรับเชิญบรรยาย มากกว่า 700 ครั้ง และมีผู้เข้ารับฟังการบรรยายมากกว่า 180,000 คน

เข้าสู่เว็บไซต์ | ENTER SITE

Copyright © March 2016   Sosuco and Group (2008) Co.,Ltd.